รวบรวม มหาลัยในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล

.
Previous slide
Next slide

       กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการศึกษาของประเทศ มหาลัยในกรุงเทพ มีสถาบันอุดมศึกษา สล็อต หลายแห่งตั้งอยู่ในจังหวัด มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ เข้าง่าย  เช่น สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งในจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์บริการและศูนย์การสอนของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ ไม่ต้องสอบเข้า  เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ม.บูรพา ม.นเรศวร ม.ทักษิณ ฯลฯ

มหาวิทยาลัยของรัฐบาล และในกำกับของรัฐบาล

         เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ภายใต้การออกแบบ ควบคุม และกำกับดูแล มหาวิทยาลัยของรัฐบาล  ซึ่งสามารถเชื่อถือได้มากกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน สล็อต มีมหาวิทยาลัยเปิดสองแห่งที่ไม่ต้องสอบเข้า รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ทั้งหมด และมหาวิทยาลัยปิดที่ต้องสอบเข้าเพื่อเข้าศึกษา นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทที่มีส่วนราชการเสมอ แม้แต่ฝ่ายธุรการหรือทั้งระบบก็เป็นระบบราชการ พนักงานของรัฐ หรือผู้จัดการก็ต้องแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือหน่วยงานอุดมศึกษาด้วย

ตัวอย่างมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เทคโนโลยีราชมงคล  แม้ว่ามหาวิทยาลัยทั้งสองประเภทอาจมีระบบการจัดการที่แตกต่างกัน แต่ในด้านของค่าใช้จ่ายก็มีการควบคุมให้ถูกกว่าค่าใช้จ่ายส่วนตัวและเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของสถาบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมดและบางขุนเทียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร(มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์กรุงเทพมหานคร
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันการพลศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

มหาวิทยาลัยสงฆ์

        พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น มหาวิทยาลัยสงฆ์ เพื่อโอนพระธรรมเทศนาจากศาลาพระปริยัติธรรมภายในวัดพระแก้วให้ตั้งอยู่ที่วัดมหานิกาย สล็อต PG ซึ่งจะเป็นสถานที่ศึกษาพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสใน พ.ศ. 2430 โปรดเรียกท่านว่า มหาธาตุ วิทยาลัย

        มหาธาตุวิทยาลัยเปิดสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432 ต่อจากนั้น มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรก  พระยาภาสกรวงศ์ อธิการบดีกระทรวงยุติธรรม ร่างกฎหมายฉบับที่ 1 ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรียกมหาธาตุวิทยาลัย ป.ศ. 111 (พ.ศ. 2435) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อหารือคณะรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยสงฆ์ของไทย  ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้ลงนามพร้อมพระปรมาภิไธย ดังนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นกฎหมายที่มีประสิทธิผลในทางใดทางหนึ่ง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยของเอกชน

       สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยของเอกชน ที่ให้บริการการเรียนการสอนภายใต้การดูแลของเอกชน สล็อต  ในประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเอกชน ที่ดีที่สุดในไทย 2022 หลังจากได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว จะจัดส่งการฝึกอบรมเหล่านี้ไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเพื่อพิจารณาและวุฒิการศึกษาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้ารับราชการได้โดยมีเงินเดือนเทียบเท่าประชาชนในระดับสูง มหาวิทยาลัยเอกชน ค่าเทอม  สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยรังสิต รังสิต,ศูนย์สาธรธานี,ศูนย์วิภาวดี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พัฒนาการและร่มเกล้า
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หัวหมาก,เซ็นทรัลเวิลด์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด พระราม 9
มหาวิทยาลัยชินวัตร พญาไท

วิทยาลัยของเอกชน

      เอกชนเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่รัฐไม่สนับสนุนกิจกรรม วิทยาลัยของเอกชน และครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เข้ากันได้กับการเก็บค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย สล็อต ทุนการศึกษาและกองทุนเอกชน การลงทุนและการบริจาค ไม่แสวงหาผลกำไร บริหารจัดการกองทุนของตนเอง สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สถาบันเหล่านี้ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเกณฑ์การรับเข้าเรียนและวิธีการประเมินของตนเอง และต้องการประสิทธิภาพระดับสูงจากนักเรียนที่เข้าร่วม พวกเขาโดดเด่นในด้านผลการเรียนที่โดดเด่น มหาลัยเอกชนในกรุงเทพ  และอาจารย์ของพวกเขาได้รับความชื่นชมเป็นพิเศษจากการวิจัยและสิ่งพิมพ์

วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิทยาลัยดุสิตธานี
วิทยาลัยรัชต์ภาคย์
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
วิทยาลัยทองสุข
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

สถาบันของเอกชน

        สถาบัน “เอกชน” คือมหาวิทยาลัยที่มีเงินทุนมาจากค่าเล่าเรียน สถาบันของเอกชน  การลงทุน และผู้บริจาคของเอกชน ไม่ใช่ผู้เสียภาษี ที่กล่าวว่ามีมหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่แห่งในประเทศที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง สถาบันอุดมศึกษา คือ จากการสนับสนุนจากรัฐบาลสำหรับโครงการการศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่นเดียวกับทุน Pell ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และมหาวิทยาลัยต่างๆ มีแนวโน้มที่จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนเนื่องจากกิจกรรมที่ไม่ใช่ของรัฐ 

       นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่งยังได้รับงบประมาณการดำเนินงานเพียงเล็กน้อยจากผู้เสียภาษีของรัฐ มหาวิทยาลัยของเอกชน แต่มหาวิทยาลัยของรัฐแตกต่างจากสถาบันเอกชนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบางครั้งก็ตกเป็นเหยื่อของการเมืองที่อยู่เบื้องหลังงบประมาณของรัฐ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถาบันอาศรมศิลป์
สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์